Martin Vongrej

Vysoka skola vytvarnych umeni
Terra Summer Residency, 2015